browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Love Live

ชีวิตรัก

“..รวมรูปภาพที่ถ่ายกับเพื่อนๆของทั้งสองคน ตั้งแต่ก่อนแต่งงานและหลังจากแต่งงาน รูปงานวันเกิดของเราทั้งสองคน รวมรูปความประทับใจในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะร้านอาหาร รูปไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆในเมืองพอร์แลนด์ด้วยกัน รวมถึงรูปหมาสุดที่รักของเราทั้งสองคนโตโต้..”

สุดเขต อยู่เจริญ